Regulamin

REGULAMIN IV MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
WOKALISTYKI OPEROWEJ IM. ADAMA DIDURA
Opera Śląska w Bytomiu, 31 marca – 7 kwietnia 2019 r.

1. IV Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, organizowany przez Operę Śląską w Bytomiu, zwaną dalej Organizatorem, przy współpracy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, realizowany jest w terminie od 31 marca do 7 kwietnia 2019 roku.

2. Konkurs jest otwarty dla śpiewaków wszystkich narodowości – absolwentów i studentów akademii i uniwersytetów muzycznych, średnich szkół i konserwatoriów muzycznych, solistów oper i teatrów muzycznych oraz członków chórów zawodowych, którzy w dniu 1 kwietnia 2019 roku nie przekroczą wieku 32 lat.

3. Skuteczne zgłoszenie do Konkursu wymaga:

1) złożenia aplikacji na załączonym do Regulaminu Formularzu Zgłoszenia, przesłania jej pocztą na adres Opery Śląskiej, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom lub drogą elektroniczną na adres info@adamdidur.com; w przypadku wysłania Formularza Zgłoszenia drogą elektroniczną należy najpóźniej w dniu 31 marca 2019 r. do godz. 16:00 dostarczyć do siedziby Organizatora oryginały wszystkich przesłanych dokumentów.
2) dokonanie opłaty wpisowej w formie przelewu w wysokości 430 PLN lub 100 EUR na konto Opery Śląskiej w Bytomiu: ING BSK S.A. II o/Bytom
[SWIFT: INGB PL PW] [IBAN: PL 14] 14 1050 1230 1000 0024 0833 5525
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem „opłata wpisowa Konkurs”. Opłata wpisowa jest bezzwrotna.
3) złożenia wraz z aplikacją krótkiego biogramu i kolorowej fotografii portretowej w formacie JPG, w wymiarze A4, nie mniejszym niż 300 DPI, do wykorzystania w książce programowej Konkursu oraz publikacjach internetowych i prasowych, przesłane pocztą na adres Opery Śląskiej w Bytomiu bądź drogą elektroniczną na adres: info@adamdidur.com.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora do dnia 28 lutego 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już możliwe. Kompletne zgłoszenie zawiera: aplikację, dowód wpłaty opłaty wpisowej, biogram i fotografię.

5. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń. Do Konkursu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 60 osób. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa – o ewentualnym przyjęciu tych zgłoszeń zadecyduje Organizator.

6. O dopuszczeniu do Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 8 marca 2019 roku.

7. Przyjęcie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie pomiędzy Operą Śląską w Bytomiu a uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

8. Koszty przejazdu na Konkurs pokrywa uczestnik. Koszt pobytu wraz z wyżywieniem uczestników dopuszczonych do II i III etapu Konkursu pokrywa Organizator. Organizator pokrywa koszty pobytu uczestników występujących w Koncertach Laureatów do dnia 10 kwietnia 2019 roku. Uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do III etapu, Organizatorzy nie zapewniają dalszego zakwaterowania ani wyżywienia, tzn. wymeldowanie z hotelu winno nastąpić 5 kwietnia 2019 roku.

9. Organizator zapewnia uczestnikom Konkursu akompaniatorów, sale do ćwiczeń wg rozpisanego harmonogramu, przejazdy z miejsca zakwaterowania na miejsce przesłuchań konkursowych. Uczestnicy, którym towarzyszyć będzie własny akompaniator, pokrywają wszelkie koszty jego pobytu podczas Konkursu.

10. Zakwalifikowani do Konkursu uczestnicy są zobowiązani zgłosić się w Biurze Konkursu (Opera Śląska) w dniu 31 marca 2019 roku w godzinach 13.00 – 16.00 z dokumentem potwierdzającym wiek uczestnika.

11. Uroczyste otwarcie Konkursu nastąpi 31 marca 2019 roku o godz. 18:00 w Operze Śląskiej przed spektaklem „Aida” G. Verdiego.

12. Od pierwszego etapu kandydaci występują w przesłuchaniach konkursowych w kolejności alfabetycznej, poczynając od kandydata, którego nazwisko rozpoczyna się od litery alfabetu, wybranej w drodze losowania. Losowanie odbędzie się 31 marca 2019 roku o godz. 18.00 na Scenie Głównej Opery Śląskiej w Bytomiu.

13. Przesłuchania konkursowe, otwarte dla publiczności, będą się odbywać w trzech etapach, każdy w dwóch sesjach, w dniach:

I etap: 1 kwietnia 2019 roku, w godz. 10.00 – 14.00 oraz 16.00 – 21.00
2 kwietnia 2019 roku, w godz. 10:00 – 14:00 oraz 15:00 – 17:00
w Akademii Muzycznej w Katowicach,
II etap: 3 i 4 kwietnia 2019 roku, w godz. 11.00 – 14.00 oraz 16.00 – 20.00
w Operze Śląskiej w Bytomiu,
III etap: 6 kwietnia 2019 roku, w godz. 11.00 – 14.00 oraz 18.00 – 21.00
w Operze Śląskiej w Bytomiu.

14. Prezentacja programu:

1) w I i II etapie odbywa się z akompaniamentem fortepianu. Kandydatów obowiązuje posiadanie własnego materiału nutowego.
2) III etap odbywa się z towarzyszeniem Orkiestry Opery Śląskiej. Próba z Orkiestrą uczestników zakwalifikowanych do III etapu będzie miała miejsce w dniu 5 kwietnia 2019 roku w godz. 10:00-14:00 oraz 18:00-22:00.

15. Do Jury Konkursu zaproszeni zostaną wybitni polscy i zagraniczni śpiewacy i dyrygenci operowi, kompozytorzy oraz dyrektorzy oper. Regulamin pracy Jury ustalony zostanie na pierwszym jego posiedzeniu przed pierwszymi przesłuchaniami konkursowymi.

16. Założenia Regulaminu Jury są następujące:

1) Oceny dokonuje się bezpośrednio po występie kandydata w skali punktów od 1 do 25.
2) Do II etapu dopuszczonych zostanie 30 osób według kolejności najwyższych średnich arytmetycznych z I etapu, do III etapu – 12 osób według kolejności najwyższych średnich arytmetycznych z I i II etapu. Kolejność kandydatów w Konkursie ustalona zostanie na podstawie sumy średnich arytmetycznych uzyskanych przez uczestników w I, II i III etapie.
3) Członkowie Jury nie oceniają swoich uczniów, przy czym za ucznia uważa się każdego, kto kiedykolwiek pobierał naukę lub konsultował się w zakresie śpiewu u danego jurora.
4) W czasie trwania Konkursu wszystkie dokumenty i oceny Jury są ściśle tajne.
5) Decyzje podjęte w oparciu o oceny członków Jury są ostateczne.
6) Po każdym posiedzeniu Jury kończącym każdy etap sporządzany jest protokół zawierający nazwiska uczestników dopuszczonych do kolejnego etapu.

17. Ustanawia się następujące nagrody regulaminowe:

I Nagroda 64 500 PLN (równowartość 15 000 EUR)
II Nagroda 43 000 PLN (równowartość 10 000 EUR)
III Nagroda 30 100 PLN (równowartość 7 000 EUR)
3 wyróżnienia 12 900 PLN (równowartość 3 000 EUR)
Nagroda dla najlepszego akompaniatora
4 300 PLN (równowartość 1 000 EUR)

18. Jury może nie przyznać wszystkich nagród oraz ma prawo innego podziału miejsc i wysokości nagród, z zastrzeżeniem, że tylko wysokość pierwszej nagrody jest niepodzielna oraz łączna suma nie przekracza założonej puli ogólnej.

19. Niezależnie od nagród regulaminowych przewiduje się nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez instytucje i osoby prywatne, biorące pełną odpowiedzialność za ich realizację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez fundatora nagród pozaregulaminowych.

20. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi w trybie ustalonym z laureatem (w gotówce lub przelewem), po potrąceniu obowiązującego podatku, w terminie do 30 dni od zakończenia Konkursu. W przypadku realizacji płatności w EURO do ustalenia wartości nagrody przyjęto wartość 1 EURO=4,30 PLN według ustaleń podjętych przez Organizatora.

21. Uczestnicy II etapu, którzy nie zakwalifikują się do III etapu Konkursu, otrzymają dyplomy uczestnictwa w IV Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura.

22. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Koncertu Laureatów w dniu 7 kwietnia 2019 roku o godz. 18:00 w Operze Śląskiej w Bytomiu. Wszyscy laureaci nagród i wyróżnień zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w wyżej wymienionym koncercie oraz w jego powtórzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Absencja laureata na koncertach laureatów równoznaczna będzie z rezygnacją z nagrody pieniężnej. Dodatkowo laureaci zobowiązani są do udziału w jednym z trzech wskazanych przez Organizatora koncertów promujących laureatów, które odbędą się w Krakowie, Pszczynie i Sanoku. Za udział w koncertach promocyjnych przewiduje się dodatkowe honorarium. Organizator zastrzega sobie możliwość umówienia się co do terminu wystąpienia oraz repertuaru z każdym z laureatów.

23. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Operę Śląską w Bytomiu swoje prawa autorskie oraz prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i koncertów laureatów, w celu wykorzystania ich przez Operę Śląską w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia (zapisu) we wszystkich możliwych formatach (fotografia, audio, video), zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet oraz publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu i dzierżawy, nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

24. Uczestnicy Konkursu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w poszczególnych etapach Konkursu i koncertach laureatów.

25. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Przemysław Wolski.
3) Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadania: IV Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura.
4) Dane osobowe zbierane są w celu popularyzacyjnym poprzez umieszczenie wizerunku na stronie internetowej, portalach społecznościowych, drukach promocyjnych i archiwalnych oraz w materiałach prasowych oraz w celach archiwalnych.
5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

26. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich przetworzenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

27. Dane osobowe przetrzymywane będą przez okres czasu wymagany przez przepisy archiwizacyjne, którym podlega Opera Śląska w Bytomiu.

28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych celów zbierania danych oraz dopuszczenia do udziału w Konkursie.

29. Wszystkie wątpliwości, dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą w oparciu o tekst polski, jako jedyny obowiązujący. Regulamin sporządzony jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

30. W sprawach organizacyjnych, nienależących do Jury oraz Dyrektora Konkursu, decyzje podejmuje Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu – Łukasz Goik. Decyzje te są nieodwołalne i niezaskarżalne.

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

32. Załączniki do niniejszego Regulaminu tworzą jego integralną część:

1) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia udziału,
2) Załącznik nr 2 – Lista repertuarowa.

Pobierz