Regulamin

V MIĘDZYNARODOWY KONKURS WOKALISTYKI OPEROWEJ IM. ADAMA DIDURA REGULAMIN

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

OŚWIADCZENIE PIANISTY

WZÓR FORMULARZA


REGULAMIN

Postanowienia Ogólne

 1. V Międzynarodowy Konkurs Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, organizowany przez Operę Śląską w Bytomiu, zwaną dalej Organizatorem, realizowany jest w terminie: od 06 do 13 października 2024 roku.
 2. Funkcję Dyrektora Konkursu sprawuje Dyrektor Opery Śląskiej, powołuje on Dyrektora Artystycznego Konkursu oraz Biuro Konkursu
 3. Konkurs realizowany jest przy współpracy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich śpiewaków wszystkich narodowości (z wyjątkiem obywateli Federacji Rosyjskiej zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dotyczy to również obywateli rosyjskich mieszkających poza granicami państwa rosyjskiego), absolwentów i studentów akademii, uniwersytetów i konserwatoriów muzycznych, solistów oper i teatrów muzycznych urodzonych nie wcześniej niż 7 października 1992 roku.

2. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji do Konkursu jest przesłanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 poniżej.

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.adamdidur.com/formularz-zgloszeniowy. Formularz zgłoszeniowy będzie wymagał dołączenia poniższych informacji:

 • nagrania wideo dwóch arii Kandydata w formie linku/ów do nagrania zamieszczonego na platformie ogólnodostępnej na terytorium Polski
  (np. youtube.com) prezentującego własne wykonania, zgodnego z nw. kryteriami:

                                     - dokonanie nagrania nie wcześniej niż 1.06.2023 roku,

                                     - o łącznej długości od 7 do 12 minut, bez cięć w trakcie poszczególnych utworów,

                                    - realizacja nagrania powinna odbyć się przy akompaniamencie fortepianu, w pomieszczeniu o niezbyt dużym pogłosie, dźwięk i wymowa na nagraniu wyraźne, bez dźwięków otoczenia,

 • biogramu wraz z jego skróconą wersją (maksymalnie 500 znaków ze spacjami) do wykorzystania w książce programowej Konkursu oraz publikacjach internetowych i prasowych;
 • kolorowej fotografii portretowej w formacie JPG, w wymiarze A4, nie mniejszym niż 300 DPI do wykorzystania w książce programowej Konkursu oraz publikacjach internetowych i prasowych;
 • potwierdzenia dokonania przelewu opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 5;
 • dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki lub posiadane wykształcenie.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia zgodne z ust. 3, które wpłyną do Organizatora do dnia 31 lipca 2024 roku do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego, CET (UTC+1:00). Po tym terminie zgłoszenia nie będą już możliwe. Kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zgłoszenia.

5. Opłaty wpisowej należy dokonać w formie przelewu w wysokości 516 PLN lub 120 EUR na konto Opery Śląskiej w Bytomiu:

Dane do przelewów w PLN

Dane do przelewów w EUR

Opera Śląska w Bytomiu

ING BSK S.A. II o/Bytom

14 1050 1230 1000 0024 0833 5525

[KOD BIC/SWIFT: INGBPLPW]

IBAN: PL 14 1050 1230 1000 0024 0833 5525

(tytułem: opłata wpisowa Konkurs Didura,

imię, nazwisko Kandydata)

   Opera Śląska w Bytomiu

   ING BSK S.A. II o/Bytom

   27 1050 1230 1000 0090 8288 3951

   [KOD BIC/SWIFT: INGBPLPW]

   IBAN: PL 27 1050 1230 1000 0090 8288 3951

   (tytułem: opłata wpisowa Konkurs Didura,

   imię, nazwisko Kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opłata wpisowa podlega zwrotowi na numer konta podany w Formularzu zgłoszenia w przypadku odwołania Konkursu przez Organizatora lub w przypadku niezakwalifikowania Kandydata do Konkursu. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Konkursie opłata nie zostanie zwrócona.

7. Decyzję w sprawie zakwalifikowania Kandydata do udziału w Konkursie podejmie Komisja Kwalifikacyjna, na podstawie analizy przesłanych materiałów, wskazanych w ust. 3.

8. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Opery Śląskiej.

9. Do Konkursu Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikuje maksymalnie 70 osób na podstawie otrzymanych materiałów, o których mowa w ust. 3. Dyrektor Artystyczny Konkursu może zadecydować o ewentualnym dopuszczeniu do Konkursu większej liczby Uczestników, niż przewidziana w zdaniu poprzednim.

10. O dopuszczeniu do Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu do dnia 06 września 2024 roku. Ponadto lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie Konkursu (www.adamdidur.com).

11. Zakwalifikowani do Konkursu uczestnicy są zobowiązani zgłosić się w Biurze Konkursu (Opera Śląska, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom) w dniu             06 października 2024 roku w godzinach 13.00 – 17.00 z dokumentem potwierdzającym wiek Uczestnika.

12. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Operę Śląską w Bytomiu swoje prawa autorskie oraz prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i koncertów laureatów, w celu wykorzystania ich przez Operę Śląską zgodnie z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie to należy złożyć w oryginale w Biurze Konkursu najpóźniej do godz. 17:00 w dn. 06 października 2024 roku (rejestracja Uczestników).

13. Uczestnik może dokonać zmian w zgłoszonym programie do dnia 13 września 2024 roku. Po tym terminie żadne zmiany w programie nie będą akceptowane.

14. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej udziału w Konkursie pomiędzy Operą Śląską w Bytomiu a Uczestnikiem, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Konkursie.

15. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu akompaniatorów oraz sale do ćwiczeń wg rozpisanego harmonogramu.

16. W przypadku występu z akompaniatorem zapewnianym przez Organizatora Uczestnik zobowiązany jest do przesłania skanu materiałów nutowych do I i II etapu Konkursu do dn. 13 września 2024 roku.

17. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie z własnym pianistą. Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w Konkursie własnego pianisty Uczestnika. Uczestnicy, którym towarzyszyć będzie własny akompaniator, pokrywają wszelkie koszty jego pobytu podczas Konkursu.

18. Własny pianista, o którym mowa w ust. 17, zobowiązany jest do złożenia w Biurze Konkursu przed przystąpieniem do prezentacji artystycznej, tj. do dnia 06 października 2024 roku do godz. 17:00, oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu na Organizatora praw pokrewnych do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Konkursie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Złożenie Oświadczenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy między Organizatorem Konkursu a pianistą w sprawie udziału w Konkursie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

19. Koszty przejazdu na Konkurs pokrywa Uczestnik. Koszt pobytu wraz z wyżywieniem Uczestników dopuszczonych do II i III etapu Konkursu pokrywa Organizator. Uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do III etapu, Organizatorzy nie zapewniają dalszego zakwaterowania ani wyżywienia, tzn. wymeldowanie z hotelu winno nastąpić 11 października 2024 roku. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestników występujących w Koncertach Laureatów do dnia 16 października 2024 roku.

20. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby, nie pokrywa ewentualnych kosztów leczenia Uczestnika. Organizator nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia bagażu Uczestnika.

21. Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia pianisty, o którym mowa w ust. 17, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby, nie pokrywa ewentualnych kosztów leczenia pianisty. Organizator nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia bagażu pianisty.

Harmonogram i miejsce Konkursu

1. Harmonogram działań konkursowych jest następujący:

Przyjmowanie i ocena zgłoszeń:

 • 27 maja 2024 roku | rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
 • 31 lipca 2024 roku | zakończenie przyjmowania zgłoszeń
 • 06 września 2024 roku | ogłoszenie listy zakwalifikowanych Uczestników
 • 14 września 2024 roku | losowanie i ogłoszenie kolejności przesłuchań

Konkurs:

 • 06 października 2024 roku | uroczysta Inauguracja Konkursu
 • 7-8 października 2024 roku | pierwszy etap przesłuchań konkursowych
 • 9-10 października 2024 roku | drugi etap przesłuchań konkursowych
 • 11 października 2024 roku | próby z orkiestrą przed III etapem
 • 12 października 2024 roku | trzeci etap przesłuchań konkursowych, ogłoszenie wyników Konkursu
 • 13 października 2024 roku | koncert Laureatów oraz ceremonia wręczenia nagród

Powtórzenie Koncertu Laureatów:

 • 15 października 2024 roku | koncert Laureatów w Teatrze Śląskim w Katowicach

2. Konkurs odbędzie się w następujących miejscach:

 • I etap – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • II, III etap i Koncert Laureatów – Opera Śląska w Bytomiu

Program Konkursu:

1. Konkurs składa się z następujących etapów:

 1. I etap z towarzyszeniem fortepianu – dwie arie operowe (maksymalny łączny czas prezentacji
  10 min):
 1. aria do wyboru Uczestnika z dowolnej opery wybranych kompozytorów z listy repertuarowej
 2. aria do wyboru Uczestnika z dowolnej opery wybranych kompozytorów z listy repertuarowej
 1. II etap z towarzyszeniem fortepianu – trzy arie operowe (maksymalny łączny czas prezentacji
  20 min):
 1. jedna aria do wyboru Uczestnika z oper W.A. Mozarta z listy repertuarowej
 2. jedna aria do wyboru z listy repertuarowej
 3. dowolna aria z opery powstałej w XX wieku
 1. III etap z towarzyszeniem orkiestry:
 1. Sesja przedpołudniowa – dwie arie operowe, w tym jedna kompozytora polskiego, do wyboru
  z listy repertuarowej
 2. Sesja popołudniowa – aria operowa w kostiumie scenicznym z grą aktorską do wyboru z listy repertuarowej

2. Lista repertuarowa stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

3. Wyklucza się powtórzenie przez Uczestnika Konkursu utworu wykonanego we wcześniejszej fazie Konkursu, wyjąwszy arię w kostiumie – tu możliwe jest powtórzenie arii z I lub II etapu.

4. Obowiązuje wykonanie danej pozycji repertuarowej w języku oryginalnym, wraz z recitativem lub cabalettą. Arie muszą być wykonywane w tonacjach oryginalnych – poza wyjątkami uznanymi w praktyce przez tradycję wykonawczą. Wszystkie utwory powinny być wykonywane przez Uczestników z pamięci.

5. We wszystkich etapach Konkursu uczestnicy występują w przesłuchaniach konkursowych w kolejności alfabetycznej, poczynając od Uczestnika, którego nazwisko rozpoczyna się od litery alfabetu, wybranej w drodze losowania. Losowanie odbędzie się w dn. 14 września 2024 roku o godz. 18.00 podczas Inauguracji 80. Sezonu Artystycznego Opery Śląskiej na Scenie Opery Śląskiej w Bytomiu, a jego wynik zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu.

6. Wszystkie trzy etapy otwarte będą dla publiczności.

7. Przebieg wszystkich etapów Konkursu będzie rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla Uczestników Konkursu.

8. Decyzję o zakwalifikowaniu Uczestników do II i III etapu Konkursu podejmuje Jury działając w zgodzie z postanowieniami Regulaminu Jury.

9. Listy Uczestników zakwalifikowanych do kolejnych etapów Konkursu, podawane będą do publicznej wiadomości niezwłocznie po podjęciu przez Jury decyzji.

Jury Konkursu

1. Skład Jury powołuje Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym Konkursu.

2. Do Jury Konkursu zostaną zaproszeni polscy i zagraniczni: śpiewacy i dyrygenci operowi, pedagodzy oraz dyrektorzy oper.

3. Regulamin pracy Jury ustalony zostanie na pierwszym jego posiedzeniu, przed pierwszymi przesłuchaniami konkursowymi.

4. Główne założenia oceny Uczestników przez Jury są następujące:

 • Oceny dokonuje się bezpośrednio po występie Uczestnika.
 • Do II etapu dopuszczonych zostanie 30 osób według kolejności najwyższych średnich arytmetycznych z I etapu, do III etapu – 12 osób według kolejności najwyższych średnich arytmetycznych z I i II etapu. Jury w szczególnych przypadkach może dopuścić do II i III etapu inną liczbę osób. Kolejność Uczestników w Konkursie ustalona zostanie na podstawie sumy średnich arytmetycznych uzyskanych przez Uczestników w I, II i III etapie.
 • Członkowie Jury nie oceniają swoich uczniów, przy czym za ucznia uważa się każdego, kto kiedykolwiek pobierał naukę lub konsultował się w zakresie śpiewu u danego jurora.
 • W czasie trwania Konkursu wszystkie dokumenty i oceny Jury są ściśle tajne.
 • Decyzje podjęte w oparciu o oceny członków Jury są ostateczne.
 • Po każdym posiedzeniu Jury kończącym dany etap sporządzany jest protokół zawierający nazwiska Uczestników dopuszczonych do kolejnego etapu.
 • Członkowie Jury zobowiązani są poinformować Biuro Konkursu, których Uczestników nie będą oceniać na podstawie pkt. 3 niniejszego ustępu.
 • Uczestnicy zobowiązani są przed rozpoczęciem Konkursu poinformować Biuro Konkursu (pisemnie lub e‑mailowo), którzy Jurorzy nie powinni ich oceniać na podstawie pkt. 3 niniejszego ustępu. 

Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody regulaminowe:

 • I nagroda: 64 500,00 zł (15 000,00 euro)
 • II nagroda: 43 000,00 zł (10 000,00 euro)
 • III nagroda: 30 100,00 zł (7 000,00 euro)
 • Wyróżnienia: 3x 12 900,00 zł (3 000,00 euro)
 • Nagroda dla najlepszego akompaniatora: 6 450,00 zł (1 500,00 euro)
 • Nagroda Specjalna Dyrektora Opery Śląskiej – udział w spektaklu lub koncercie w sezonie 2024/2025

2. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania wszystkich nagród oraz do innego podziału miejsc i wysokości nagród, z zastrzeżeniem, że tylko wysokość pierwszej nagrody jest niepodzielna oraz łączna suma nie przekracza założonej puli ogólnej. Ustalenia te zostaną dokonane w uzgodnieniu z Organizatorem.

3. Niezależnie od nagród regulaminowych przewiduje się nagrody pozaregulaminowe (pieniężne i rzeczowe), fundowane przez instytucje i osoby prywatne, biorące pełną odpowiedzialność za ich realizację. Lista tych nagród i zasady ich przyznawania podane będą do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez fundatora nagród pozaregulaminowych.

5. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, po potrąceniu obowiązującego podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie do 30 dni od zakończenia Konkursu. W przypadku realizacji płatności w EURO do ustalenia wartości nagrody przyjęto wartość 1 EURO=4,30 PLN według ustaleń podjętych przez Organizatora.

6. Uczestnicy II etapu, którzy nie zakwalifikują się do III etapu Konkursu, otrzymają dyplomy uczestnictwa w V Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura.

7. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Koncertu Laureatów w dn. 13 października 2024 roku o godz. 18:00 w Operze Śląskiej w Bytomiu. Wszyscy laureaci nagród i wyróżnień zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w wyżej wymienionym koncercie oraz w jego powtórzeniu w dniu 15 października 2024 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Absencja laureata na koncertach laureatów równoznaczna będzie z rezygnacją z nagrody pieniężnej.

Kontakt

Biuro Konkursu                                                                                                                                                         

ul. Stanisława Moniuszki 21-23 | 41-902 Bytom

tel. +48 690 048 123

e-mail: info@adamdidur.com

www.adamdidur.com

Dane osobowe

1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 roku, str. 1-88), zwane dalej RODO oraz przepisy krajowe wprowadzone na mocy RODO).

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz własnego pianisty Uczestnika jest Opera Śląska w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23 (41-902 Bytom), wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Śląskiego pod nr RIK/O/5/99.

3. Opera Śląska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy:

 • listownie: Inspektor Ochrony Danych, Opera Śląska w Bytomiu, ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom,
 • elektronicznie na adres e-mail: iodo@opera-slaska.pl.

4. Dane osobowe Uczestnika oraz jego własnego pianisty przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody, w celach organizacji, promocji i prowadzenia Konkursu, oraz na podstawie przepisów prawa, w związanych z Konkursem celach finansowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika oraz własnego pianisty Uczestnika będą podmioty świadczące usługi hostingu, administracji i wsparcia technicznego serwisów internetowych oraz poczty elektronicznej. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

6. Dane osobowe Uczestnika oraz jego własnego pianisty będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na przepisy podatkowe i przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przez okres wymagany przez przepisy archiwizacyjne.

7. Uczestnik oraz jego własny pianista posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik oraz jego własny pianista mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, żeby wziąć udział w Konkursie.

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wątpliwości, dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą w oparciu o tekst polski, jako jedyny obowiązujący.

2. Regulamin sporządzony jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

3. W sprawach organizacyjnych, nienależących do Jury oraz Dyrektora Artystycznego Konkursu, decyzje podejmuje Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu – Łukasz Goik. Decyzje te są nieodwołalne i niezaskarżalne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Załączniki do niniejszego Regulaminu tworzą jego integralną część.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Wzór Formularza zgłoszenia udziału,
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika,
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie akompaniatora/pianisty,
 • Załącznik nr 4 – Lista repertuarowa.

 

Pobierz